Author Topic: Jhoda Chachari Baaju Band - चाचारी झोडा बाजु बन्द: लोक संस्कृति की पहचान  (Read 108525 times)

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

 • Core Team
 • Hero Member
 • *******
 • Posts: 40,912
 • Karma: +76/-0
मांछी भूटौ मसालालै चहा भूटौ क्यालै
आँसू पोछौ रुमालैलै
हिया पोछूँ क्यालै

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

 • Core Team
 • Hero Member
 • *******
 • Posts: 40,912
 • Karma: +76/-0
सुन्दर मेहता
June 27 at 5:00pm

हिट दगडी कमला अल्माड में मेरौ बंगला
त्यर मुलमुला हँसणां अब बसि गौ मेरो मन ला

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

 • Core Team
 • Hero Member
 • *******
 • Posts: 40,912
 • Karma: +76/-0
सुन्दर मेहता
June 23 at 12:18pm

बचपना यो मीलै बितायौ मेरी ईजु हंसी खेली ईसकूला ऐशन में
यो उमर मैं बीतूंड यूं मेरि ईजू भूख प्यास और घरवाली टेंशन में

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

 • Core Team
 • Hero Member
 • *******
 • Posts: 40,912
 • Karma: +76/-0
सुन्दर मेहता
June 23 at 12:18pm

बचपना यो मीलै बितायौ मेरी ईजु हंसी खेली ईसकूला ऐशन में
यो उमर मैं बीतूंड यूं मेरि ईजू भूख प्यास और घरवाली टेंशन में

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

 • Core Team
 • Hero Member
 • *******
 • Posts: 40,912
 • Karma: +76/-0
Anand Khati
June 19 at 8:37pm

पाणी क गिलासौ निरू पाणी क गिलासौ
परदेशौ मैँ छूं सुवा त्यर लागौ निशासौ

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

 • Core Team
 • Hero Member
 • *******
 • Posts: 40,912
 • Karma: +76/-0
Anand Khati
June 10 at 5:21pm

बाजि बे नी जा म्यातौ यो बात ह्वेलि खराब.
भगवानै कशम लछिमा मै छ्योङि दीयूंलो शराब ।

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

 • Core Team
 • Hero Member
 • *******
 • Posts: 40,912
 • Karma: +76/-0
Anand Khati
June 10 at 5:21pm

बाजि बे नी जा म्यातौ यो बात ह्वेलि खराब.
भगवानै कशम लछिमा मै छ्योङि दीयूंलो शराब ।

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

 • Core Team
 • Hero Member
 • *******
 • Posts: 40,912
 • Karma: +76/-0
नैनीताल द्यो लागि रौ नंदी, भीमताल सेब पाकि रो ला-2
गोविंदी त्यर माते को जोगि आ रछै चिमटा छमाछम,-2
गोविंदी घास काटछी, बात करछी पुल बाधेंछी कम,-2
नैनीताल द्यो लागि रौ नंदी, भीमताल सेब पाकि रो ला -2
मोहना लोडा तली सिपाही गोरन गोवा लाग रो ला -2
राम गाड़ राम ढोला छम छम भल बाजनी,-2
तेरी खुटि की झावर म्यर सुवा भल बाजनी,-२
नैनीताल द्यो लागि रौ नंदी, भीमताल सेब पाकि रो ला-2
गोविंदी त्यर माते को जोगि आ रछै चिमटा छमाछम,-2
गोविंदी घास काटछी, बात करछी पुल बाधेंछी कम,-2
नैनीताल द्यो लागि रौ नंदी, भीमताल सेब पाकि रो ला -2
मोहना लोडा तली सिपाही गोरन गोवा लाग रो ला -2

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

 • Core Team
 • Hero Member
 • *******
 • Posts: 40,912
 • Karma: +76/-0
 कुमाउँनी चाँचरी smile emoticon
रहौटै कि तान गीता, ओ गीता त्वैकें खाण पड़ल।
मडुवा रोटो सिणु को साग, ओ गीता त्वैकें खाण पड़ल॥
देइ में तेरी इज बैठिछ, खिड़कि बाट औंण पड़ल।
झाँवर की घाण गीता, ओ गीता त्वैकें खाण पड़ल।
झाँवर की घाण गीता, ओ गीता त्वैकें खाण पड़ल।
पैंली लैछै घणी माया, खिड़कि बाट औंण पड़ल।
पैं नै औनै चाण गीता, खिड़कि बाट औंण पड़ल॥
रहौटै कि तान...............!
बाकरै कि बसी गीता, ओ गीता त्वैकें खाण पड़ल।
बाकरै कि बसी गीता, ओ गीता त्वैकें खाण पड़ल।
देखि हैछै पार डाना, खिड़कि बाट औंण पड़ल।
ब्याण तारा जसी गीता, खिड़कि बाट औंण पड़ल॥
रहौटै कि तान..

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

 • Core Team
 • Hero Member
 • *******
 • Posts: 40,912
 • Karma: +76/-0


Mahendra Thakurathi
 
<3 एक प्रसिद्ध छपेली :)
हे s s s झुमुरा कि धान,
म्यर सम्दि सोबान।
सन् इकसटि में पैद भ्यान,
बासटि में ज्वान।
म्यर सम्दि हैबान,
बार बस काशि पढ़िबेर लै,
लाठ-मुङरै र्यान।
म्यर सम्दि सोबान,
दैन खुटाक जोतो,
बौं खुटा हालि र्यान।
म्यर सम्दि परफाम,
ये बुड़्याकाल नौ बसकि,
सम्दनि ल्यै र्यान।
ओहो सम्दनि को भल रुबाब, खुट ह्वै ग्यान ट्याड़ा।
ओहो सम्दि म्यारा ज्वानै छिया, आँख ह्वै ग्यान स्याड़ा॥ :D

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22