Author Topic: Garhwali Dialect Words by Bhishma Kukreti -गढ़वाली शब्दकोष -भीष्म कुकरेती द्वारा  (Read 30688 times)

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

 • Core Team
 • Hero Member
 • *******
 • Posts: 40,912
 • Karma: +76/-0
गढ़वाली शब्दकोष -भीष्म कुकरेती द्वारा
 
Let us Learn Garhwali - 54 आवा गढवाली सिखला -५४
Bhishma Kukreti
Fauna of Garhwal ,- 2 गढवाल का जीव जन्तु
Domestic Animals घर्या जानवर
Caw : गौड़ , गौडि
Male Calf : बौड़
Female Calf : बाछी
Bull : बल्द
Ox : सांड
Female Buffalo : भैंसि , भैंस
Male Buffalo : ब्याला
Calf : कटडा , कटडि
She Goat बखरी
He Goat बुग्ठ्या
Female Goat Kid चिनखी
Male Goat Kid चिनुख
Sheep : ढिबर , ढिबरी
Horse : घ्वाडा , घोड़ी
Mule : खचर
Donkey गधा , गधी
Cat : बिरळ, बिरलि
Dog : कुकर
Copyright @ Bhishma Kukreti,

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

 • Core Team
 • Hero Member
 • *******
 • Posts: 40,912
 • Karma: +76/-0
गढ़वाली शब्दकोष -भीष्म कुकरेती द्वारा
 
Let Us Learn Garhwali -55, आवा गढवाळी सिखला ५५
A Few Wild Animals in Garhwal : गढवाळ मा बौण s जीव
Bhishma Kukreti
Tiger, Leopard : बाघ, बाग, बाघणि , गुलदार, ढीराग ,
Bear : रिक्क , भल्लू
Boar : सुन्गर
Fox : स्याळ
Dear Family : काखड़ , मिरग, घ्वीड़
Monkey: बांदर
Black Monkey :गूणी
Neel gay : चौंर्या गौडि
Elephant : हाथी
Mouse : लुखंदर
Rabbit :खरगोश
Porcupine : सौलु
Copyright@ Bhishma Kukreti,
bckukreti@gmail.com

Regards
Bhishma Kukreti
The Expert of Pratiyogita Dharma
Contact 9920066774

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

 • Core Team
 • Hero Member
 • *******
 • Posts: 40,912
 • Karma: +76/-0
गढ़वाली शब्दकोष -भीष्म कुकरेती द्वारा
 
Let Us Learn Garhwali - 56 आवा गढवाली सिखला - ५६,
Human Body Parts मनिखौ गात
Bhishma Kukreti
Head : मुंड
Skull : बरमंड
Forehead : कपाळ
Face: मुख
Hair : बाळ
Temple : कुल्ली
Eye : आँख
Ear : कन्दूड़
Nose : नाक
Mouth: गिचु .गिच
Cheek : गल्वड़
Chin : चौंठी
Adam’s apple : चखुली
Neck : मौण , मौणि
Shoulder :कंधा, काँध
Armpit : काख ,
Breast : दुदल
Nipple : दुदल औ घुंडी
Chest : छाती , छत्ती
Navel : नौला, नौली
Thorax : लद्वड़
Abdomen : लद्वड़
Back : पीठ
Waist : कमर
Thigh : रान
Buttock : पूठा
Hand : हत्थ
Leg : टंगड़
Knee : घुण्ड
Elbow : क्वीन
Foot : खुट
Ankle : फिफन
Toe : अंगूठा ,
Finger : अंगुळी
Copyright@ Bhishma Kukreti,

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

 • Core Team
 • Hero Member
 • *******
 • Posts: 40,912
 • Karma: +76/-0
गढ़वाली शब्दकोष -भीष्म कुकरेती द्वारा
 
Let us Learn Garhwali - 57 , आवा गढवाली सिखला - ५७
English, French and Garhwali Words , अंग्रेजी, फ्रेंच अर गढवाली शब्द
English French Garhwali
Above Au-dessus de , अळग
Add Addtionnner , जोड़
Adults les adultes , बैक , बैख
Afraid Peur , ड़र्युं
Alike Pareil , इकजनी, एकजनी , इकजसी
All Tout , सौब , सबी
Angel l’ange , अन्छेरी , अन्छरी
Angry Fache, रोष
Ant la fourmi , किरम्वळ
Autumn l’automne , जडडू

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

 • Core Team
 • Hero Member
 • *******
 • Posts: 40,912
 • Karma: +76/-0
गढ़वाली शब्दकोष -भीष्म कुकरेती द्वारा
 
गिंति सिखणऔ बाल लोक गीत
एक --- म्यार खुट्टा सेक --------------------- कपाळ टेक
द्वी --- से पाणी पी ----------------------------- हूँ ग्वी
तीन ---गौड़ ह्र्ची गीन--------------------------बजा बीन
चार ---अब चल ड़्यार --------------------------बुखा गार
पाँच --- अब पे बयाता छांच---------------------पे कुत्ता छांच
छै ---ल्यो बुबा धे
सात - पकड़ म्यार हाथ -------------------------छोड़ म्यार हाथ
आठ -- चल बयाता बाट-------------------------नि हिटण अजाण बाट
नौ--------पकड़ म्यार पौ ---------------------------त्यार सौं
दस ---- अब कर बस ----------------------------खा किदलौ रस
अधार : डा नन्द किशोर ढौंडियाल, गढ़वाली बाल लोक गीत

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

 • Core Team
 • Hero Member
 • *******
 • Posts: 40,912
 • Karma: +76/-0
गढ़वाली शब्दकोष -भीष्म कुकरेती द्वारा
 
आवा गढ़वा ळी सिखला - ४९ 
Let Us Learn Garhwali 49
Bhishma Kukreti
1- This is the garden of school
यू स्कुलौ बग्वान च
2- Children walk in the garden
नौन्याळ /पढनदेर बग्वान मा घुमणा छन (हिटणा छन = Walk )
3- There are various kinds of trees
उख बगीचा मा भौत किस्मौ डाळ छन
4- Bees buzz over the flowers
म्वार/ भौंरा फुलूं मा गुमणाणा छन ( गुनगुन करण )
5- Flowers bloom on the trees
डालुं पर फूल खिल्यां छन
6- The river Ganga flows near the school
स्कुलौ न्याड /नजिक इ गंगा नदी बगदी
7- Salutations to the Ganga Ji
गंगा Ji तैं नमस्कार

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

 • Core Team
 • Hero Member
 • *******
 • Posts: 40,912
 • Karma: +76/-0
गढ़वाली शब्दकोष -भीष्म कुकरेती द्वारा
 
बनि बनि किस्मौ व्यवहार /ब्यौहार /ब्वौवार Words for different Behaviors /Habit/Conducts
Presented by Bhishma Kukreti
कतामती: Haste
खिगचाट : हंसी मजाक, Laughing loudly , joking etc
खुचर्याट : To argue in deep negatively /unnecessary argument/talking
खुबसाट: A whisper/a whispering talk
घिघलाट: The jokes/amusing talks among younger /children which, is not permitted by elders
चचराट: To talk /argue more at low level
चबल़ाट : Restless behavior
जकबक: No control over self
तितड़ात : Argument in verbal fight
धंगध्याट : Jumping without any aim or jumping/playing which irritates others
नचराट /नचर्याट : Showy behavior /restless behavior
फफराट : Showy behavior / boastful behavior
बबराट : Dazzling in rage
रगबग : Perplexed condition due to confusion or due to many works in hand
रगर्याट : Emotional behavior specially making haste due to high emotion
लबराट : Woman speaking continuously without aim
लबड़ाट : Unnecessary delay
सगर -बगर : Commotion in enthusiasm
स्क्स्याट /सगस्याट : Fast breath
हकदक : Surprise , Astonished
अधार, अभार : श्रीमती रजनी कुकरेती देहरादून , गढ़वाली भाषा का व्याकरण

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

 • Core Team
 • Hero Member
 • *******
 • Posts: 40,912
 • Karma: +76/-0
गढ़वाली शब्दकोष -भीष्म कुकरेती द्वारा
 
आवा गढ़वाळी सिखला -४६
Let Us Learn Garhwali - 46 :
Bhishma Kukreti
(s = half a आधा अ )
1- Boys will play with a ball.
लौड़ गिंदी ख्यालल
2- These girls write letters with a pen
यी लौड़ी /नौनि कलमन चिट्ठी /पाती लिखणा छन
3- I shall go to my maternal uncles's village tomorrow
मि अपण ममाकोट भोळ जौल़ू
4- My sister will go to her friend house with Radha dayafter tommorrow
मेरी भुली /दीदी राधाs दगड अपण दगड्याणि ड़्यार पर्स्युं जालि
5- They go to village by an auto rikshaw
वो /वु गों ऑटो रिक्शा से जान्दन / जाणा छन
6- With whom did Sita go to the forest ?
सीता कैक दगड बौण ग्यायी /गे ?
7- With what vehicle do you go to your village ?
तुम अपण गौं क्यां से (कें सवारी से ) जान्दवा ?
8- First, we go from Mumbai to Delhi by train. From Delhi, we go to our village by bus or private taxi
पैल मुंबई बिटेन दिल्ली रेल से जान्दवा . दिल्ली बिटेन गौं या त बस से या प्राइवेट कार से जांदा
Copyright Bhishma Kukreti, Mumbai,

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

 • Core Team
 • Hero Member
 • *******
 • Posts: 40,912
 • Karma: +76/-0
गढ़वाली शब्दकोष -भीष्म कुकरेती द्वारा
 
पिटण , मारण का शब्द (Words of Hitting etc आघात )

presented by Bhishma Kukreti
धळकौण : अंगूठा न मारण / कै डाळ तैं कटण
लठयाण : To beat by wooden rod
मुठक्यांण : Punch /first
चुटण/सुटक्याण : To beat by flexible stick
थंचकौण : Crushing
लत्याण : Beating by feet
कचमोरण कचमोन / कचमोर्न/कचम्वन : Squeezing
कच्याण : Cutting /first by stone
अधार, अभार : रजनी कुकरेती , देहरादून

एम.एस. मेहता /M S Mehta 9910532720

 • Core Team
 • Hero Member
 • *******
 • Posts: 40,912
 • Karma: +76/-0
गढ़वाली शब्दकोष -भीष्म कुकरेती द्वारा
 
बनि बनि क अव़ाज Various Types of Sound
भिमणाट --- Sound of house fly (माख )
गगडाट ---- Sound of Claud
गुमणाट --- Human sound as of Bees
खमणाट --- Sound of friction among metalic utensils or falling of utensils on earth etc
छमणाट -- Sound of bangles / rings of foot
च्वींचाट ---Sound of birds/mouse
घुंघ्याट --- Sound of automobiles
घगराट -- Sound of house grinders/ mills etc
छिबडाट--- Walking inside dry bushes/ walking on dry leaves
ततडाट --- Falling of water
कणाट --- Low cry in fever or in pain ऊं ऊं
तबडाट -- Roasting of Cereals
बबडाट -- Sound of talking inside the mouth
घमणाट-- Sound of bells
स्वींसाट-- Sound coming from Flow of water (river, riverlets )
प्वींपाट --Weeping of younger children
घमघ्याट - Sound comes when persons running/ jumping etc
ससराट -- Sound of clothing when walking
खड़बाट - Opening of door. metalic boxes
भभडाट - Sudden bang of door (by air flow or by opening)
खिगताट - Laud Laughing specially by younger ones
अभार /अधार - श्रीमती रजनी कुकरेती , गढवाली भाषा का व्याकरण
Copyright @ Bhishma Kukreti

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22